Rada Pracowników

Rada Pracowników

Kompetencje rady pracowników

 Rady pracowników mają wyłącznie kompetencje opiniodawcze i konsultacyjne.

Otrzymują informacje dotyczące:

  1. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych  w tym zakresie zmian,
  2. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
  3. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Do przekazywania tych informacji zobowiązany jest pracodawca. Konsultacje natomiast muszą być prowadzone w zakresie dwóch ostatnich z wymienionych punktów.

Rada Pracowników przy ZGC w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. otrzymuje takie dokumenty jak:

  1. Budżet Spółki
  2. Sprawozdanie Zarządu z Działalności
  3. Opinie Niezależnych Biegłych Rewidentów
  4. Raport kwartalny dot. osiągniętych wyników ekonomiczno-finasowych

Rada Pracowników zaprasza wszystkich pracowników chcących uzyskać informacje na temat wyżej wymienionych dokumentów.