Statut

Tekst jednolity statutu NSZZ Ciepłowników w Polsce do pobrania w pliku pdf poniżej:

STATUT
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce

– Tekst Jednolity

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
NAZWA I SIEDZIBA ZWIĄZKU
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Ciepłowników w Polsce, zwany dalej Związkiem,jest ogólnokrajową organizacją związkową posiadającą osobowość prawną.
Nazwa i znak graficzny Związku stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.
Siedzibą władz krajowych Związku jest miasto Tomaszów Mazowiecki.
Art.2 TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek może również prowadzić działalność w polskich jednostkach organizacyjnych działających
poza granicami kraju.
Art. 3
PODMIOTOWY ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU
Związek jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją zawodową pracowników ciepłownictwa oraz pracowników działających na rzecz ciepłownictwa.
Członkami Związku mogą być pracownicy zakładów ciepłowniczych i innych podmiotów działających na rzecz ciepłownictwa, którzy wyrażą wolę przynależności do Związku.
Prawo przynależności do Związku przysługuje pracownikom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę oraz bezrobotnym czasowo pozostającym bez pracy.
Emeryci i renciści oraz osoby bezrobotne, jeśli nie są członkami innego Związku, mają prawo wstępowania do NSZZ Ciepłowników w Polsce.
Art. 4
PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU
Związek rozwija działalność w zakresie ochrony praw i interesów zawodowych swoich członków, zaspokajania ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
Związek reprezentuje swoich członków i działa w ich interesie oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych.
Związek realizując swe statutowe zadania i cele przestrzega zasad zawartych w KonstytucjiRzeczypospolitej Polskiej oraz w innych przepisach prawa, a także w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Rozdział II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKUArt.5
CELE ZWIĄZKU
Celem Związku jest obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku, a w szczególności:
1)  obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin,
2)  zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia,
warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
3)  harmonizowanie działania pracodawców z interesami pracowników,
4)  stwarzanie pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-
zawodowej młodych pracowników,
5)  udział w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu,
6)  oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej,
7)  poszerzanie wiedzy członków Związku.
Art. 6ZADANIA ZWIĄZKU
Zadaniami Związku są w szczególności:
1)  reprezentowanie interesów zawodowych członków Związku oraz nie zrzeszonej kadry technicznej
wobec pracodawców, organów administracji państwowej i gospodarczej oraz organizacji społecznych
i samorządowych,
2)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy,
3)  udzielanie pomocy prawnej członkom Związku oraz podejmowanie interwencji i mediacji
w przypadkach indywidualnych konfliktów z pracodawca. Na wniosek pracownika nie zrzeszonego
Związek może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy,
4)  uczestniczenie w tworzeniu lub konsultowaniu aktów prawnych, w szczególności dotyczących: prawa
pracy, ubezpieczeń społecznych i praw socjalnych,
5)  uczestniczenie w kształtowaniu polityki zatrudnienia i płac,
6)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawców obowiązku zapewnienia
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planów
poprawy warunków pracy,
7)  podejmowanie starań o zapewnienie członkom Związku i ich rodzinom możliwości korzystania
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
8)  negocjowanie i zawieranie z pracodawcami porozumień w sprawach dotyczących zbiorowych praw
i interesów pracowniczych, a w szczególności:
a)  układów zbiorowych pracy,
b)  regulaminów pracy,
c)  regulaminów nagradzania i premiowania,
d)  rozkładu czasu pracy,
e)  planu urlopów i szkoleń,
f)
świadczeń socjalno bytowych i kulturalnych.
prowadzenie działalności kulturalnooświatowej oraz tworzenie warunków do wypoczynku,
9)
10) współudziałwdziałaniachnarzeczpoprawyochronyzdrowiaiopiekilekarskiej,11) przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku,
12)  udzielenie pomocy społecznej, socjalnej, materialnej członkom Związku na zasadach określonych we właściwych Regulaminach uchwalonych przez właściwe organy Związku lub właściwe organy jednostek organizacyjnych Związku posiadających osobowość prawną,
13)  otaczanie opieka nowych członków Związku, w tym szczególnie młodzieży i dbanie o podnoszeniejej kwalifikacji zawodowych,
14)  organizowanieszkoleńzwiązkowychwceluposzerzaniawiedzyczłonkówZwiązku.
Art. 7
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek będzie dążył poprzez:
1)  partnerskie współdziałanie z pracodawcami, organizacjami zawodowymi i samorządowymi oraz
administracją państwową,
2)  kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współpracę z Państwową Inspekcją Pracy,
3)  współpracę z organizacjami społeczno-zawodowymi w kraju i za granicą oraz z organizacjami
naukowymi i naukowo-technicznymi, a w szczególności z ich ogniwami zakładowymi,
4)  opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym
zadaniami związków zawodowych,
5)  opiniowanie decyzji dotyczących praw i interesów członków Związku, osób nie zrzeszonych oraz
organizacji reprezentowanych przez Związek,
6)  organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi aż do ogłoszenia strajku włącznie w przypadku
naruszenia praw i interesów pracowniczych, jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze rokowań i mediacji. Akcje protestacyjne oraz strajk mogą zostać ogłoszone wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Rozdział III
ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWAArt. 8
ZASADY NABYWANIA CZŁONKOSTWA
Członkiem Związku może być każdy, o którym mowa w art. 3 niniejszego Statutu, o ile wyrazi w deklaracji członkowskiej gotowość podporządkowania się postanowieniom Statutu i uchwałom władz Związku.
Członkostwo Związku nabywa się na podstawie uchwały zarządu zakładowej organizacji związkowej, podjętej w oparciu o złożoną przez kandydata pisemną deklarację członkowską.
Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Konferencji ZOZ. Odwołanie powinno być wniesione w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia do Związku. Najbliższa konferencja ZOZ decyduje o przyjęciu kandydata w poczet członków.
Uchwała Konferencji ZOZ ma charakter ostateczny.(dniem nabycia ewentualnego członkowstwa jest dzień podjęcia stosownej uchwały przez Konferencje ZOZ).
Dowodem przynależności do Związku jest deklaracja przyjęta przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej wraz z uchwałą zarządu o przyjęciu do Związku.
Art. 9
ZASADY UTRATY CZŁONKOSTWA
1. Utrata członkostwa w Związku następuje w wyniku:
1) złożonej zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2)  skreślenia z listy członków przez zarząd zakładowej organizacji związkowej w wyniku zmiany miejsca pracy uniemożliwiającej pozostanie w Związku,
3)  wykluczenia ze Związku przez zarząd zakładowej organizacji związkowej na zasadach określonych w art. 13 niniejszego Statutu,
4)  zgonu członka Związku.
2. W
Związkowej składek członkowskich, za okres, co najmniej czterech miesięcy, Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej można skreślić tego członka z listy członków.
Rozdział IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKUArt. 10
PRAWA CZŁONKÓW ZWIĄZKU
Członkowie Związku maja prawo:
1)  uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
2)  wybierać członków władz Związku,
3)  kandydować do władz Związku,
4)  żądać ochrony przez Związek swoich praw i interesów oraz korzystać z jego pomocy w ich obronie,
5)  korzystać w miarę istniejących możliwości z pomocy socjalnej, materialnej i prawnej Związku oraz
urządzeń będących w dyspozycji Związku,
6)  oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i władz związkowych oraz
wnioskować o odwołanie członków władz Związku zgodnie z postanowieniami Statutu,
7)  do informacji o działalności Związku oraz realizacji uchwal władz Związku,
8)  uczestniczyć w zebraniach, na których władze Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
9)  występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych,
10) uczestniczyć w akcjach protestacyjnych i strajkowych.
Art. 11
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU
Członkowie Związku obowiązani są :
1)  przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Związku,
2)  uczestniczyć w życiu związkowym i dążyć do realizacji celów i zadań Związku oraz popierać
wysuwane przezeń postulaty,
3)  wypełniać swoje obowiązki oraz dążyć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4)  przestrzegać zasad współżycia społecznego i kultury w stosunkach międzyludzkich,
5)  opłacać regularnie składki członkowskie,
6)  przestrzegać związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy.
Rozdział V WYRÓŻNIENIA I KARY ZWIĄZKOWEArt. 12WYRÓŻNIENIA ZWIĄZKOWE
1. Za aktywną działalność związkową członek Związku może być wyróżniony: 1) nagrodą pieniężną,
2) dyplomem uznania,
3) statuetką,
przypadku nie uiszczania przez członka Związku na rzecz danej Zakładowej Organizacji
4) złotą odznaką.
Wyróżnienia związkowe nadawane są na podstawie regulaminu ustanawianego przez zarząd
krajowy.
Zarząd krajowy może wystąpić z wnioskiem do właściwych władz o wyróżnienie odznaczeniem
państwowym szczególnie zasłużonych członków Związku.
Art. 13
KARY ZWIĄZKOWE
W przypadku naruszenia przez członka w działalności związkowej postanowień Statutu lub obowiązującego Związek prawa, Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej może stosować następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) czasowe zawieszenie w prawach członkowskich, 4) wykluczenie ze Związku.
Od uchwały zakładowej organizacji związkowej może być złożone odwołanie do konferencji ZOZ. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały o ukaraniu.
Uchwała Konferencji ZOZ ma charakter ostateczny.
Rozdział VI
ZASADY ORGANIZACYJNE ZWIĄZKUArt. 14
Związek jest zorganizowany na zasadach demokratycznych.
Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, przy obecności,
co najmniej polowy członków organów Związku uprawnionych do glosowania, jeżeli Statut nie
stanowi inaczej.
Prawomocność obrad organów Związku w I-ym terminie wymaga obecności, co najmniej polowy
uprawnionych członków, natomiast w II-gim terminie prawomocność stwierdza się bez względu na
ilość obecnych.
Kadencja władz Związku pochodzących z wyboru trwa cztery lata.
Jeżeli skład osobowy władz Związku zmniejszy się, o co najmniej 1/3 w czasie trwania kadencji,
przeprowadza się wybory uzupełniające.
Jeżeli skład osobowy władz Związku zmniejszy się, o mniej niż 1/3 w czasie trwania kadencji, mogą
być przeprowadzone wybory uzupełniające.
Kadencja członków organów wybranych zgodnie z ust. 5 i 6 kończy się równocześnie z kadencją
członków organów, do których były przeprowadzone uzupełniające wybory.
Art.15
TRYB WYBORU I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW ZWIĄZKU
Organami Związku są wszystkie władze, komisje i inne instytucje, których członkowie pochodząz wyboru.
Członkowie organów Związku są wybierani w głosowaniu tajnym lub jawnym, spośród członkówuprawnionych do ich wyboru.
Liczba kandydatów do organów Związku ustalana jest przez członków uprawnionych do ich wyboru.
Członkowie organów Związku mogą być odwołani przez członków, uprawnionych do ich wyboru.
Nie można łączyć funkcji w Związku i w jego jednostkach organizacyjnych z funkcją kierowniczą
w zakładzie pracy lub być zatrudnionym na stanowisku z którym wiąże się upoważnienie dodokonywania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.
Art. 16
ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKÓW WŁADZ ZWIĄZKU
Członkowie wybrani do władz związkowych są obowiązani:
1)  działać na rzecz rozwoju i umacniania Związku,
2)  reprezentować interesy swoich wyborców, utrzymywać z nimi kontakt i informować o działalności
władz Związku,
3)  zajmować stanowisko zgodne z postanowieniami reprezentowanych władz,
4)  rzetelnie wykonywać swoje obowiązki związkowe,
5)  składać wobec swoich wyborców sprawozdania ze swojej działalności,
6)  odpowiadać przed członkami Związku, w których imieniu sprawują mandaty przedstawicielskie.
Art. 17
Członek Związku wchodzący z wyboru do władz związku może być zawieszony w czynnościach, jeżeli jego działanie narusza:
1) postanowienia Statutu,
2) uchwały Związku,
3) zasady współżycia społecznego.
Do podejmowania uchwal w sprawie określonej w ust. 1 upoważniona jest ta władza związkowa,
w skład której wchodzi członek objęty postępowaniem o zawieszeniu w pełnieniu funkcji.
Zawieszenie traci moc, jeżeli członek nim objęty nie zostanie w terminie następnych trzech miesięcy
odwołany ze składu danego organu Związku.
Art. 18
Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1)  pisemnej rezygnacji z mandatu,
2)  odwołania mandatu przez właściwe zebranie wyborcze,
3)  rozwiązania lub połączenia jednostek lub władz związkowych uniemożliwiającego piastowanie
mandatu,
4)  niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niz. 6 miesięcy,
5)  utraty członkostwa w Związku.
Rozdział VII
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKUArt.19
W skład Związku wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) zakładowe, międzyzakładowe i terenowe organizacje związkowe,2) okręgi Związku.
Związek i jego jednostki organizacyjne wymienione w ust.1 pkt. 1 posiadają osobowość prawną.
Zarząd krajowy uprawniony jest do powoływania, łączenia i likwidacji: zakładowych organizacji związkowych, okręgów związku i sekcji, po zasięgnięciu opinii organizacji, których zmiany te dotyczą
celem dostosowania struktur związkowych do:1) zmian obowiązującego prawa,
2) zmian w podziale terytorialnym kraju,
3) zmian strukturalnych w zakładach pracy.
Art. 20ZAKŁADOWA/MIĘDZYZAKŁADOWA/TERENOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA
Zakładowa organizacja związkowa jest podstawową jednostką organizacyjną związku, którą tworzą członkowie będący: pracownikami, emerytami, rencistami oraz bezrobotnymi z danego zakładupracy.
Międzyzakładową organizację związkową tworzą członkowie będący: pracownikami, emerytami, rencistami oraz bezrobotnymi z różnych zakładów pracy.
Terenową organizację związkową, tworzą emeryci, renciści, bezrobotni oraz członkowie Związku, którzy nie maja możliwości zrzeszania się w zakładowych organizacjach związkowych.
Postanowienia Statutu dotyczące zakładowej organizacji związkowej odnoszą się również do międzyzakładowej i terenowej organizacji związkowej.
Zakładowa organizacja związkowa nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu w rejestrze krajowym.
Zakładowa organizacja związkowa realizuje cele i zadania określone Statutem oraz uchwałami władz Związku.
Organizacje związkowe powstają z inicjatywy podjętej przez grupę założycielską, co najmniej 10 osób, na podstawie podjętej uchwały z zastrzeżeniem ust. 5. Po przyjęciu uchwały o utworzeniu organizacji związkowej jego założyciele wybierają spośród grona założycieli komitet założycielski w liczbie od 3 do 5 osób.
Komitet założycielski nabywa prawa władzy związkowej po zarejestrowaniu w rejestrze krajowymi działa do czasu wyboru władz statutowych.
Wybory władz statutowych przeprowadza się w ciągu 6-miesięcy od zarejestrowania organizacjizwiązkowej w rejestrze krajowym.
10.W przypadku nieuiszczania przez daną Zakładową Organizację Związkową na rzecz Zarządu Krajowego składek członkowskich, za okres, co najmniej czterech miesięcy, Zarząd Krajowy może daną Organizację Związkową wykreślić z rejestru Zarządu Krajowego.
Art. 21
KONFERENCJA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
Konferencja zakładowej organizacji związkowej jest najwyższa władzą zakładowej organizacji związkowej.
W zakładowych organizacjach związkowych skupiających do 60 członków w konferencji uczestniczą, na równych prawach, wszyscy członkowie zakładowej organizacji związkowej.
W zakładowych organizacjach związkowych skupiających ponad 60 członków w konferencji uczestniczą delegaci posiadający mandaty, wybrani w grupach związkowych, wydziałowych luboddziałowych organizacjach związku oraz z głosem doradczym członkowie ustępującego zarządu i zakładowej komisji rewizyjnej, jeżeli nie posiadają mandatu, lub wszyscy członkowie zakładowej organizacji związkowej.
Konferencja zakładowej organizacji związkowej może być zwołana w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Konferencja zakładowej organizacji związkowej zwołana w trybie zwyczajnym odbywa się razw okresie kadencji w terminie nie dalszym niż 3 miesiące po upływie kadencji, z powiadomieniemczłonków lub delegatów na 7 dni przed terminem obrad.
Konferencja zakładowej organizacji związkowej może być zwołana w trybie nadzwyczajnym
w zależności od potrzeb, na wniosek:
1) Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej,2) 1/3 członków (delegatów),
3) zakładowej komisji rewizyjnej,
4) instancji wyższej Związku,
Konferencja zakładowej organizacji związkowej zwołana w trybie nadzwyczajnym organizowana jestprzez zarząd w terminie do 3 miesięcy licząc od daty zgłoszenia wniosku o jej zwołanie i podejmuje decyzje w zagadnieniach, co do których została zwołana, z powiadomieniem członków /delegatów/ Związku na 7 dni przed terminem obrad.
W przypadku nie zwołania konferencji zakładowej organizacji związkowej przez zarząd na warunkach określonych w ust. 6, konferencje zakładowej organizacji związkowej zwołuje i organizuje zakładowakomisja rewizyjna.
Do kompetencji konferencji zakładowej organizacji związkowej należy:
1) ustalanie programu działania w oparciu o Statut i uchwały Związku,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz ocenadziałalności Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej za okres sprawozdawczy,
3) przyjmowanie sprawozdania z działalności kontrolnej zakładowej komisji rewizyjnej,
4) udzielanie zarządowi absolutorium za działalność w okresie kadencji,
5) skreślony,
6) ustalanie liczby członków zarządu i zakładowej komisji rewizyjnej,
7) wybieranie członków zarządu, zakładowej komisji rewizyjnej oraz w odrębnym głosowaniu przewodniczącego,
8) odwoływanie członków zarządu, zakładowej komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego,
9) uchwalanie planu pracy oraz preliminarza przychodów i wydatków,
10) uchwalanie wysokości indywidualnej składki członkowskiej,
11) zatwierdzanie regulaminów, instrukcji i innych dokumentów wewnątrzzwiązkowych,
12) uchylanie uchwal zarządu niezgodnych ze Statutem lub obowiązującym prawem,
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu zakładowej organizacji związkowej,
14) podejmowanie uchwały o łączeniu, podziale zakładowej organizacji związkowej lub przekształceniu w międzyzakładową organizację związkową.
Art. 22
ZARZĄD ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
Zarząd jest wieloosobowym organem kierującym działalnością zakładowej organizacji związkowej w okresie miedzy konferencjami zakładowej organizacji związkowej.
Członkowie Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej działają w oparciu o postanowienianiniejszego Statutu oraz regulaminu pracy zarządu.
Do kompetencji Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej należy:
1)  realizowanie programu i uchwal władz Związku,
2)  reprezentowanie interesów członków wobec pracodawcy w myśl Statutu oraz obowiązujących
przepisów prawa,
3)  zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach, indywidualnych i zbiorowych, dotyczących
interesów członków Związku,
4)  negocjowanie i zawieranie z pracodawcami układów zbiorowych pracy w zakresie problemów
uregulowanych prawem dla związków zawodowych,
5)  kierowanie pracą Społecznej Inspekcji Pracy oraz współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
6)  decydowanie w sprawie udzielania pomocy z funduszu Związku w ramach posiadanych środków,
7)  współpraca z zarządem okręgu oraz zarządem krajowym związku,
8)  sporządzanie preliminarza przychodów i wydatków oraz planu pracy,
9)  sporządzanie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej,
10)  zwoływanie i organizowanie konferencji członków/delegatów zakładowej organizacji związkowej
oraz ustalanie ordynacji wyborczej w celu wyboru delegatów zakładowej organizacji związkowej,
11)  wybieranie i odwoływanie członków prezydium zarządu, określanie zakresu działania oraz ocena
pracy prezydium zarządu,
12)  powoływanie wydziałowych, lub oddziałowych organizacji Związku oraz grup związkowych,
13)  powoływanie w miarę potrzeb komisji stałych i doraźnych,
14)  podejmowanie decyzji dotyczących zakładowych akcji protestacyjnych,
15)  prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji:
a) ewidencji członków Związku,
b) ewidencji przychodów i wydatków,
c) protokółów i uchwal z posiedzeń zarządu, d) protokółów i uchwal z konferencji,
e) dokumentacji sprawozdawczej.
16)  podejmowanie uchwały o przystąpieniu do sekcji branżowej lub specjalistycznej.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej przed upływem kadencji, Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej na podstawie uchwały podjętejw trybie art. 14 ust. 2 Statutu, może powołać Przewodniczącego spośród Członków Zarządu do
końca danej kadencji.
Wybranego Przewodniczącego Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej powołanego do
pełnienia funkcji zgodnie z ust. 4 odwołać może jedynie Konferencja Zakładowej OrganizacjiZwiązkowej zgodnie z art. 21 Statutu.
Art. 23
ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA
Zakładowa komisja rewizyjna wybrana na konferencji zakładowej organizacji związkowej jestorganem kontrolnym działalności zakładowej organizacji związkowej.
Zakładowa komisja rewizyjna realizuje swoje zadania w oparciu o zapisy art. 33 niniejszego Statutuoraz regulamin pracy zakładowej komisji rewizyjnej.
Art. 24OKRĘG ZWIĄZKU
Okręg tworzą członkowie zrzeszeni w zakładowych organizacjach związkowych z danego terenu okręgu.
Skreślony.
Okręgi powoływane są przez zarząd krajowy Związku na wniosek, co najmniej 3-ch zakładowych
organizacji związkowych działających na określonym terenie.
Siedzibę i nazwę okręgu ustala konferencja delegatów okręgu.
Art. 25
KONFERENCJA DELEGATÓW OKRĘGU
Konferencja Delegatów Okręgu jest najwyższa władza w okręgu.
W Konferencji Delegatów Okręgu biorą udział Delegaci Zakładowych, Międzyzakładowych
i Terenowych Organizacji Związkowych wybrani na zasadach i w liczbie określonej uchwałą Zarządu Okręgu oraz z głosem doradczym członkowie ustępującego Zarządu o ile nie posiadają mandatudelegata.
Konferencja Delegatów Okręgu może być zwołana w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Konferencja Delegatów Okręgu zwołana w trybie zwyczajnym odbywa się raz w okresie kadencjiwładz w terminie nie dalszym niz. 3 miesiące po upływie kadencji, z powiadomieniem delegatów na
14 dni przed terminem obrad.
Konferencja Delegatów Okręgu może być zwołana w trybie nadzwyczajnym w zależności od potrzeb,
na wniosek:
1) zarządu okręgu,
2) 1/3 delegatów lub zakładowych organizacji związkowych,3) zarząd krajowy,
4) skreślony.
Konferencja Delegatów Okręgu zwołana w trybie nadzwyczajnym organizowana jest przez Zarząd Okręgu w terminie do 3 miesięcy licząc od daty zgłoszenia wniosku o jej zwołanie i podejmujedecyzje w sprawach, co do których została zwołana, z powiadomieniem delegatów na 14 dni przedterminem obrad.
W przypadku nie zwołania Konferencji Delegatów Okręgu przez Zarząd Okręgu na warunkachokreślonych w ust. 6, Konferencje Delegatów Okręgu zwołuje i organizuje zarząd krajowy.
Do kompetencji Konferencji Delegatów Okręgu należy:
1)  uchwalanie programu działania w oparciu o Statut i uchwały Związku,
2)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności merytorycznej oraz ocena działalności
Zarządu Okręgu za okres sprawozdawczy,
3)  skreślony,
4)  udzielanie zarządowi absolutorium za działalność w okresie kadencji,
5)  ustalanie liczby członków zarządu,
6)  wybieranie członków zarządu oraz w odrębnym głosowaniu przewodniczącego,
7)  odwoływanie członków zarządu oraz przewodniczącego,
8)  zatwierdzanie do realizacji planu pracy,
9)  zatwierdzanie regulaminów, instrukcji i innych dokumentów wewnątrzzwiązkowych,
10) skreślony,
11) uchylanieuchwalzarząduniezgodnychzeStatutemlubobowiązującymprawem,
Art. 26
ZARZĄD OKRĘGU ZWIĄZKU
Zarząd okręgu jest wieloosobowym organem kierującym działalnością okręgu w okresie między konferencjami delegatów okręgu.
Członkowie Zarządu Okręgu działają w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminupracy Zarządu Okręgu.
Do kompetencji zarządu okręgu należy:
1) realizowanie na terenie swego działania programu i uchwal Związku,
2) reprezentowanie interesów i stanowiska Związku wobec władz administracyjnych, gospodarczych
i samorządowych ze swego terenu działania,
3) inspirowanie i koordynowanie działania zakładowych organizacji związkowych, utrzymywanie
z nimi stałej więzi oraz udzielanie pomocy w wypełnianiu żądań statutowych,
4) sporządzanie planu pracy,
5) sporządzanie sprawozdania z działalności merytorycznej,
6) konsultowanie działalności zarządu okręgu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
7) zwoływanie i organizowanie Konferencji Delegatów Okręgu oraz ustalanie ordynacji wyborczej
w celu wyboru delegatów,
8) współpraca z Zarządem Krajowym Związku,
9) zatwierdzanie regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów wewnątrzzwiązkowych,
10) powoływanie komisji problemowych, branżowych, zawodowych i ekspertów oraz kierowanie ich
pracą,
11) współpraca z innymi organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
ekonomicznymi i zawodowymi,
12) podejmowanie decyzji dotyczących regionalnych akcji protestacyjnych,
13) wybieranie i odwoływanie prezydium Zarządu Okręgu oraz określanie zakresu działania
i dokonywanie oceny pracy prezydium Zarządu Okręgu, 14) prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji:
a) skreślony,
b) skreślony,
c) protokółów i uchwal z posiedzeń Zarządu Okręgu,
d) protokółów i uchwal z Konferencji Delegatów Okręgu,e) dokumentacji sprawozdawczej,
15) skreślony.
16) skreślony.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Okręgu Związku przed upływem
kadencji, Zarząd Okręgu Związku na podstawie uchwały podjętej w trybie art. 14 ust. 2 Statutu, może
powołać Przewodniczącego spośród członków Zarządu do końca danej kadencji.
Wybranego Przewodniczącego Zarządu Okręgu Związku powołanego do pełnienia funkcji zgodnie
z ust. 4 odwołać może jedynie Konferencja Delegatów Okręgu zgodnie z art. 25 Statutu.
Art. 27 Skreślony.
Art. 28 Skreślony.
Art. 29
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
Krajowy zjazd delegatów jest najwyższa władza w Związku.
W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział przewodniczący zakładowych organizacji związkowych
/ międzyzakładowych organizacji związkowych / terenowych organizacji związkowych i Delegaci Zakładowych, Międzyzakładowych i Terenowych Organizacji Związkowych wybrani na zasadach i w liczbie określonej uchwałą Zarządu Krajowego oraz z głosem doradczym członkowieustępującego Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej o ile nie posiadają mandatu delegata.
Krajowy zjazd delegatów może być zwołany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Krajowy Zjazd Delegatów zwołany w trybie zwyczajnym odbywa się raz na 4 lata w terminie niedalszym niz. 3 miesiące po upływie kadencji, z powiadomieniem delegatów na 14 dni przed terminem
obrad.
5. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany w trybie nadzwyczajnym w zależności od potrzeb,
na wniosek:
1) zarządu krajowego,
2) krajowej komisji rewizyjnej,3) 1/3 delegatów.
6. Krajowy zjazd delegatów, zwołany w trybie nadzwyczajnym, organizuje zarząd krajowy w terminie do3 miesięcy licząc od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i podejmuje decyzje w sprawach,co do których został zwołany, z powiadomieniem delegatów na 14 dni przed terminem obrad.
7. W przypadku nie zwołania krajowego zjazdu delegatów przez zarząd krajowy na warunkach określonych w ust. 6, krajowy zjazd delegatów zwołuje i organizuje krajowa komisja rewizyjna.
8. Do kompetencji krajowego zjazdu delegatów należy:
1)  uchwalanie zmiany nazwy i statutu Związku,
2)  uchwalanie programu działania Związku,
3)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej oraz ocena
działalności zarządu krajowego za okres kadencji,
4)  przyjęcie sprawozdania z działalności kontrolnej krajowej komisji rewizyjnej,
5)  udzielanie zarządowi krajowemu absolutorium za działalność w okresie kadencji,
6)  ustalanie liczby członków zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
7)  wybieranie członków Zarządu krajowego, krajowej komisji rewizyjnej oraz, w odrębnym
glosowaniu, przewodniczącego,
8)  odwoływanie członków zarządu krajowego, krajowej komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego,
9)  ustalanie struktury organizacyjnej Związku,
10)  ustalanie wielkości oraz zasad podziału odpisów ze składki członkowskiej przeznaczanych na
zarząd okręgu, zarząd krajowy i inne cele,
11)  podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku,
12)  zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu krajowego i krajowej komisji rewizyjnej,
13)  uchylanie uchwal zarządu krajowego niezgodnych ze statutem i obowiązującym prawem,
14)  uchwalanie ordynacji wyborczej Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Art. 30
ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU
Zarząd Krajowy jest wieloosobowym organem kierującym działalnością Związku w okresie miedzyKrajowymi Zjazdami Delegatów.
Członkowie Zarządu Krajowego działają w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu orazregulaminu pracy Zarządu Krajowego.
Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1)  realizowanie programu Związku i uchwał krajowych zjazdów delegatów,
2)  reprezentowanie Związku wobec instytucji krajowych i zagranicznych,
3)  inspirowanie i koordynowanie działalności okręgów, utrzymywanie z nimi stałej więzi oraz
udzielanie pomocy w wypełnianiu zadań statutowych,
4)  uchwalanie preliminarza przychodów i wydatków oraz planu pracy,
5)  sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz z realizacji preliminarza
przychodów i wydatków,
6)  zwoływanie i organizowanie krajowego zjazdu delegatów oraz ustalanie ordynacji wyborczejw celu wyboru delegatów,
7)  negocjowanie i zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z możliwością scedowania swoich uprawnień na inne struktury Związku,
8)  zatwierdzanie regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów wewnątrzzwiązkowych,
9)  powoływanie i odwoływanie sekcji branżowych, komisji zawodowych, problemowych itp.
10)  podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących współpracy związkowej oraz zawierania
porozumień i federacji z innymi związkami zawodowymi w kraju i za granica,
11)  podejmowanie decyzji dotyczących ogólnopolskich akcji protestacyjnych,
12)  ustalaniewzorówodznaczeń,barw,flag,emblematów,ilegitymacjizwiązkowych,
13)  wybieranie i odwoływanie członków prezydium zarządu krajowego oraz określanie zakresu
działania i dokonywanie oceny pracy prezydium,
14)  prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji, takiej jak:
a)  rejestru krajowego zoz, okręgów i sekcji,
b)  ewidencji przychodów i wydatków,
c)  protokółów i uchwal zarządu krajowego,
d)  protokółów i uchwal krajowego zjazdu delegatów,
e)  dokumentacji sprawozdawczej,
15)  w przypadku likwidacji okręgu, zakładowych organizacji związkowych lub sekcji: a) określanie terminu likwidacji,
b) powołanie komisji likwidacyjnej,
c) ustalanie przeznaczenia mienia,
d) przejmowanie i zabezpieczanie dokumentacji.
16)  podejmowanie uchwał o wykreśleniu z rejestru krajowego tych organizacji związkowych, które
nie realizują postanowień statutu.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Krajowego związku przed upływem
kadencji, Zarząd Krajowy Związku na podstawie uchwały podjętej w trybie art. 14 ust. 2 Statutu,
może powołać Przewodniczącego spośród członków Zarządu do końca danej kadencji.
Wybranego Przewodniczącego Zarządu Krajowego powołanego do pełnienia funkcji zgodnie z ust. 4
odwołać może jedynie Krajowy Zjazd Delegatów zgodnie z art. 29 Statutu.
Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Zarząd Krajowy przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez pocztę elektroniczną. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Krajowego zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Procedurę podejmowania uchwał w ww. trybie określa regulamin Pracy Zarządu Krajowego.
Art. 31
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Krajowa komisja rewizyjna wybrana na krajowym zjeździe delegatów jest organem kontrolnym działalności Związku.
Krajowa komisja rewizyjna realizuje swoje zadania w oparciu o zapisy art. 33 niniejszego Statutu oraz regulamin pracy krajowej komisji rewizyjnej.
Rozdział VIII REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU
Art. 32
Związek jest reprezentowany przez: zarząd krajowy, zarząd okręgu, zarząd sekcji oraz zarząd zakładowej organizacji związkowej odpowiednio do zakresu i terenu działania.
Władze Związku wymienione w ust.1 mogą udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania swoich interesów wskazanym członkom Związku.
Przedstawiciele instancji wyższych Związku mogą działać w terenie wyłącznie przy udziale lub za zgodą przedstawicieli zarządu instancji niższej.
Przewodniczący właściwego zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom, koordynuje działania członków zarządu oraz reprezentuje związek na zewnątrz.
Rozdział IX
KOMISJE REWIZYJNE ZWIĄZKUArt. 33
Komisje rewizyjne są organami kontrolnymi działalności Związku.
Członkowie komisji rewizyjnych wybierani są spośród delegatów /członków/ na konferencjach
zakładowych organizacji związkowych oraz na krajowym zjeździe delegatów.
Komisje rewizyjne wybierają ze swego grona przewodniczącego, sekretarza, oraz w miarę potrzeb
wiceprzewodniczącego.
Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być równocześnie członkami władz Związku tego samego
szczebla.
Członków komisji rewizyjnych obowiązują takie same zasady postępowania jak członków
odpowiednich władz Związku.
Do kompetencji komisji rewizyjnych należy:
1)  kontrolowanie bieżącej działalności merytorycznej i finansowej w Związku na zgodność zeStatutem i obowiązującym prawem,
2)  kontrolowanie prawidłowości podejmowania oraz realizacji uchwal władz Związku na zgodność ze Statutem i obowiązującym prawem,
3)  uczestnictwo w posiedzeniach zarządów właściwych do zakresu działania,
4)  informowanie zarządów o wynikach kontroli oraz stawianie wniosków,
5)  powiadamianie komisji rewizyjnej wyższego szczebla o stwierdzonych nieprawidłowościach
w działalności kontrolowanego organu,
6)  kontrolowanie sprawozdań finansowych sporządzanych przez zarządy,
7)  opracowanie wytycznych do pracy komisji rewizyjnych niższego szczebla,
8)  inicjowanie działań kontrolnych przez komisje rewizyjne niższego szczebla Związku,
9)  przeprowadzanie przy udziale komisji rewizyjnych niższego szczebla działań kontrolnych na ich
terenie,
10)  sporządzanie sprawozdania z działalności kontrolnej przedstawianego członkom uprawnionym
do ich wyboru,
11)  wnioskowanie o zwołanie w trybie nadzwyczajnym konferencji zakładowej organizacji
związkowej, krajowego zjazdu delegatów,
12)  zwoływanie i organizacja w trybie nadzwyczajnym konferencji zakładowej organizacji
związkowej, krajowego zjazdu delegatów.
Rozdział X
SEKCJE BRANŻOWE I ZAWODOWE
Art. 34
Sekcje branżowe /według EKD – europejskiej klasyfikacji działalności/ i specjalistyczne /według PKD -polskiej klasyfikacji działalności/ tworzone są w celu wspólnej reprezentacji i koordynacji działalności Związku w określonych grupach branżowych, zawodowych lub innych specjalistycznych celachi powiązaniach organizacyjnych.
Sekcje branżowe i specjalistyczne powołuje zarząd krajowy na wniosek, co najmniej trzechzakładowych organizacji związkowych.
Zasady organizacyjne, zakres działania oraz kompetencje sekcji określa regulamin zatwierdzany przez zarząd krajowy.
Działalność sekcji jest finansowana przez zarząd krajowy w ramach środków przewidzianychpreliminarzem.
Zakładowe organizacje związkowe tworzące sekcję mogą uczestniczyć w dofinansowaniu działalności sekcji zgodnie z uchwałami władz sekcji.
Sekcje opiniują projekty aktów prawnych oraz programów rządowych dotyczących danej branży.
Sekcje przygotowują lub opiniują projekty ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, branżowe
lub ponadzakładowe pakiety socjalne.
Przedstawiciele sekcji, upełnomocnieni przez zarząd krajowy, mogą negocjować i zawierać
ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.
Sekcje dokonują okresowej oceny w zakresie wdrażania programów rządowych jak
i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w poszczególnych zakładach pracy.
10.Skreślony.
Rozdział XI MIĘDZYZAKŁADOWE KOMISJE KOORDYNACYJNE I WSPÓLNE REPREZENTACJE ZAKŁADOWEArt. 35
Zakładowe organizacje związkowe przy zakładach pracy związanych kapitałowo lub branżowo mogą tworzyć organy przedstawicielskie nazwane międzyzakładowymi komisjami koordynacyjnymi.
Zasady organizacyjne, zakres działania oraz kompetencje komisji określa regulamin zatwierdzony przez zarząd krajowy.
Działalność komisji finansowana jest przez tworzące ją zakładowe organizacje związkowe.
Zakładowe organizacje związkowe, w celu skuteczniejszej realizacji swoich interesów, mogą tworzyć w zakładach pracy wspólne reprezentacje zakładowe z zakładowymi organizacjami innych związków
zawodowych, zrzeszonych we wspólnej federacji.
Działalność wspólnych reprezentacji zakładowych finansowana jest przez tworzące ją zakładowe
organizacje związkowe.
1. Majątek Związku stanowią:1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) prawa,
Rozdział XII MAJĄTEK ZWIĄZKUArt. 36
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
4) gotówka,
5) papiery wartościowe,6) inne aktywa.
Majątek Związku tworzą:
1)  przychody ze składek członkowskich,
2)  przychody z dotacji, darowizn i zapisów,
3)  dochody z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej,
4)  dochody z organizowanych przez Związek imprez technicznych, kulturalno-rozrywkowych,
sportowych i innych.
Dochód z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej służy realizacji żądań statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków.
Art. 37
SPOSÓB USTANAWIANIA SKŁADEK
Wysokość indywidualnej składki członkowskiej uchwalają konferencje delegatów lub członków zakładowych organizacji związkowych.
Zasady i wysokość odpisów zakładowych organizacji związkowych na rzecz Związku tytułem składek członkowskich określa uchwałą zarząd krajowy w wysokości nie większej niż 0,25 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia w kraju licząc od każdego członka danej zakładowej organizacji związkowej.
Wysokość odpisów, o których mowa w ust. 2 może być obniżona o 50 % w odniesieniu do rencistów, emerytów i bezrobotnych.
Art. 38
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE
Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej.
Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność członkowie
zarządów Związku, z zastrzeżeniem ust. 6.
Za zobowiązania majątkowe odpowiada wyłącznie ta struktura związkowa, posiadająca osobowość
prawna, która je zaciągnęła.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają członkowie zarządu upoważnieni przez zarząd
właściwej struktury związkowej posiadającej osobowość prawną, gdzie wymagane jest łączne działanie, co najmniej dwóch członków zarządu w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 6.
W sprawach bieżących wynikających z potrzeb działalności związku (posiedzenia, delegacje, materiały biurowo – szkoleniowe, opłaty) Przewodniczący zarządu struktury związkowej posiadającej osobowość prawną, upoważniony jest do dysponowania majątkiem i składania oświadczeń woli, do wysokości kwoty wskazanej przez właściwy zarząd, struktury związkowej posiadającej osobowość prawną. Wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym określona jest w formie autonomicznej uchwały właściwego zarządu, według swojego zakresu i obszaru działania.
Przewodniczący zarządu struktury związkowej posiadającej osobowość prawna jest w myśl Kodeksu Pracy kierownikiem zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w danej strukturze Związku.
Rozdział XIII
ZASADY UCHWALANIA ZMIAN STATUTU Art. 39
Statut i zmiany w statucie wprowadza się uchwałą krajowego zjazdu delegatów podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy delegatów.
Zmiany ustaw i nowelizacje prawne stojące w sprzeczności z zapisami statutu, jako akty prawne wyższego rzędu są dla Związku obowiązujące i nie wymagają natychmiastowych zmian statutu.
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA ZWIĄZKUArt. 40
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą krajowego zjazdu delegatów podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w zjeździe.
Skreślony.
Art. 41LIKWIDACJA ZWIĄZKU
Czynności związane z likwidacja Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez krajowy zjazd delegatów.
Majątek Związku przeznacza się na ustalone przez komisje likwidacyjna cele społeczne.
Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja sporządza sprawozdanie, które składa
w sądzie rejestrowym.

Rozdział XIV
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 42
Okres przynależności do innych związków zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego w Związku.
Art. 43
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzyga Zarząd Krajowy, kierując się przepisami Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. /Dz. U. Nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami/ oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi działalności związków zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

***
Statut niniejszy został uchwalony w Baraku w dniu 24 maja 2018 roku.